qr code

 

ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ

 

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-557-1073

อีเมล์ : inter_temp@yahoo.com

 

Products Filter

a

 

b

 

การอ่านค่าใบรับรองผลสอบเทียบ

บทความนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบหลักในใบรับรองผลการสอบเทียบที่ควรจะมีซึ่งจะสอดคล้องกับในข้อกำหนดทางระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ด้วย ดังนี้

ใบรับรองผลการสอบเทียบ

สำหรับรายละเอียดในใบรับรองการสอบเทียบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ และที่อยู่ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

 2. ชื่อเอกสารใบรับรองผลสอบเทียบ “Calibration Certificate”

 3. วันที่ออกเอกสารใบรับรองผลการสอบเทียบ 

 4. เลขที่ใบรับรองผลการสอบเทียบ 

 5. เลขที่ใบขอรับบริการงานสอบเทียบ

 6. การชี้บ่งลำดับหน้า/จำนวนหน้าใบรับรองการสอบเทียบ

 7. ชื่อ และที่อยู่ของลูกค้า

 8. รายละเอียดเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ ได้แก่
  Instrument Name: ชื่อเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ
  Model: รุ่นของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ
  Serial No.: หมายเลขประจำเครื่องมือ (ซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยโรงงานผู้ผลิตสินค้า)
  ID No.: รหัสเครื่องมือที่ถูกตั้งขึ้นโดยลูกค้า
  Sensor Serial No.: หมายเลขของหัววัด (กรณีหัววัดแยกส่วนจากตัวเครื่องได้)
  Sensor ID No.: รหัสหัววัดที่ถูกตั้งขึ้นโดยลูกค้า (กรณีหัววัดแยกส่วนจากตัวเครื่องได้)
  Manufacturer: ชื่อผู้ผลิตเครื่องมือ

 9. วันที่รับเครื่องมือ และวันที่สอบเทียบเครื่องมือ

 10. สภาวะแวดล้อมที่ถูกควบคุม ระหว่างการสอบเทียบ

 11. วิธีการสอบเทียบที่ใช้ 

 12. หลักฐานที่แสดงถึงการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานระดับนานาชาติของการวัดสอดคล้องกับ ระบบการวัด SI Units, ชื่อห้องปฏิบัติการที่สอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน

 13. ชื่อผู้สอบเทียบ, ชื่อ ตำแหน่ง และลายมือชื่อของผู้ตรวจรับรองใบรับรองผลสอบเทียบ

 14. รายละเอียดชี้เฉพาะกับการสอบเทียบ ได้แก่
  14.1 รายชื่อเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการสอบเทียบ
  14.2 ข้อความที่ระบุว่ารายงานนี้อ้างถึงผลจากการอ่านค่า ณ วันที่ทำการสอบเทียบ โดย ไม่ได้หมายรวมถึง ค่า Long Term Stability ของเครื่องมือ
  14.3 ข้อความแสดงสภาพสถานะของเครื่องมือที่สอบเทียบ

 15. คำอธิบายเกี่ยวกับค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expand Uncertainty)

 16. ผลการสอบเทียบ
  กรณีผลสอบเทียบไม่มีการปรับค่า จะระบุ (Without Adjustment)
  กรณีมีการปรับค่า จะรายงานผลสอบเทียบก่อนมีการปรับค่า (Before Adjustment)
  และผลสอบเทียบหลังมีการปรับค่า (After  Adjustment)

  16.1 ค่าอุณหภูมิอ้างอิงที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  16.2 ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องมือที่สอบเทียบ
  16.3 ค่าแก้ (Correction) เป็นค่าที่ใช้บวกเข้ากับค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามค่ามาตรฐาน (ค่าแก้ คำนวนมาจากค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐาน ลบด้วย ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ)
  16.4 ค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ

 17. สัญลักษณ์การชี้บ่งแสดงการสิ้นสุดการรายงานผลการสอบเทียบ