qr code

 

ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ

 

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-557-1073

อีเมล์ : inter_temp@yahoo.com

ID LINE : itss17025

 

Products Filter

a

 

b

 

แนวทางการจัดทำ Temperature Mapping ตาม Guideline ของ WHO

บริการจัดทำ Temperature Mapping อย่างครบวงจร ตั้งแต่การดำเนินการจัดทำ Mapping Protocol เก็บบันทึกข้อมูล และ จัดทำรายงานผลการศึกษา Temperature Mapping โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

การอ่านค่าใบรับรองผลสอบเทียบ

บทความนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบหลักในใบรับรองผลการสอบเทียบที่ควรจะมีซึ่งจะสอดคล้องกับในข้อกำหนดทางระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ด้วย ดังนี้

แนวทางการทวนสอบผลสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ

การทวนสอบ (Verification) เป็นวิธีการยืนยันว่าเครื่องมือมีคุณลักษณะเหมาะสมกับค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ของการใช้งาน ผลของการทวนสอบจะไปสู่การตัดสินใจว่าจะยังคงนำมาใช้งาน หรือทำการซ่อมแซม หรือลดเกรด หรือติดป้ายห้ามใช้ ทั้งนี้การทวนสอบที่กระทำควรจะทำเป็นบันทึกเอกสารเก็บไว้

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือเกณฑ์ยอมรับของเครื่องมือ

การตัดสินว่าเครื่องมือหรือคุณภาพของการวัดนั้นดีหรือไม่ดีต้องอาศัยสิ่งหนึ่งในการตัดสินใจ นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า “เกณฑ์การยอมรับ” เราจึงต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าเกณฑ์การยอมรับคืออะไร และมีวิธีตั้งเกณฑ์การยอมรับนี้อย่างไร

การสอบเทียบ (Calibration) คืออะไร?

ทำไมต้องสอบเทียบ? ความไม่แน่นอนของการวัดคืออะไร? เครื่องมือใดบ้างที่ต้องสอบเทียบ? เรามาหาคำตอบกัน